Общи условия за ползване

 

„транзино” ООД (“tranzinno”, “ние”, “нас”, “наш”, “ни”, “Доставчик”), ЕИК 206117877 с адрес на управление гр. София, ул. Любляна 34, предоставя на юридически и физически лица (“Получатели”) безплатни и платени услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват, без с това да се изчерпват, възможност за публикуване и кандидатстване по оферти за спедиция на товари през нашия уебсайт - http://tranzinno.com (Сайт).

Моля, внимателно се запознайте с настоящите Общи Условия, тъй като те представляват договор между нас и Вас. Ползването на Услугите ни е допустимо само ако приемате тези Условия. За израз на Вашето съгласие с тях ще се счита регистрирането на акаунт на нашия Сайт. По отношение на Услугите ни, които не изискват регистрация, за израз на Вашето съгласие ще се счита продължаващото използване на Сайта.

За целите на предоставяните от нас Услуги обработваме лични данни. Може да се запознаете с Политиката ни за поверителност тук. Тя е неразделна част от тези Общи Условия.

I Услуги

1. Сайтът дава технологична възможност за поръчка на конкретни услуги, предлагани от Доставчика. След избиране на една или повече услуги, предлагани на Сайта, Получателят може да добави същите в списъка си с услуги за покупка и да потвърди своята поръчка.

2. Поръчката е обвързваща за Получателя от момента на нейното потвърждаване чрез Сайта,

3. При извършване на поръчка, Получателят получава потвърждение, че поръчката му е приета чрез електронната поща, която е предоставил в акаунта си.

4. Поръчката е обвързваща за Доставчика от момента, в който изпрати имейл за потвърждение на поръчката.

5. Доставчикът си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги по своя преценка и без предизвестие.

6. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Получателя за нормален достъп до предоставените услуги.

7. Поръчителят се задължава да използва Сайта в съответствие с настоящите Общи Условия, допълнителните условия и инструкции, приложими за отделните услуги, публикувани на Сайта, и действащото българско законодателство.

II Регистрация

8. Ползването на конкретни платени услуги е възможно след регистрация на акаунт в сайта.

9. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от дееспособно лице, оправомощено да представлява Получателя.

10. С извършването на регистрация лицето по предходната точка декларира, че: има право да приеме и приема настоящите Общи Условия; има право да извършва действия, свързвани с ползването и управлението на фирмения акаунт в Сайта; има право да поема финансови задължения от името на Получателя.

11. Получателят се задължава да осигури предоставянето на верни, пълни и актуални данни при регистрацията и при всяко ползване на Услугите.

12. Получателят отговаря за всички действия, извършени чрез регистрирания фирмен акаунт при използване на потребителското име и паролата. В случай на осъществен неправомерен достъп до акаунта, или съмнение за такъв, Получателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика на имейл адрес: office@tranzinno.com.

III Използване на Сайта

13. Получателят се задължава да публикува само реални обяви и оферти.

14. Доставчикът си запазва правото да спре временно, да прекрати или да откаже предоставянето на услуга при неспазване на Общите Условия и/или по своя преценка.

15. Получателят се задължава да не извършва действия, с които да застраши нормалното функциониране на Сайта.

IV Цени

16. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на Сайта на Доставчика към момента на потвърждаване на поръчка от Получателя, освен в случаи на очевидна грешка.

17. Цените на услугите включват ДДС в случаите, в които е предвидено начисляването му.

18. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на Сайта Услуги, като такива промени няма да засягат вече потвърдени от Получателя поръчки.

19. Получател може да се откаже от направена поръчка за услуга, която не е използвал в рамките на 14 дни. След изтичане на този срок или ако услугата е използвана, цената на заявената услуга не се възстановява.

V Отстъпки

20. Доставчикът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на Сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Доставчика. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

21. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

VI Плащане

22. Получателят следва да заплати цената на поръчаните услуги, като използва по свой избор един от посочените на Сайта методи, а именно:

23. Ако Получателят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Получателят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

24. Доставчикът не носи отговорност, ако даден метод за плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Доставчика.

25. Доставчикът си запазва правото да променя допустимите методи за плащане по своя преценка и без предизвестие.

VII Рекламации

26. Получателят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

27. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

28. Рекламацията се подава устно на посочения от Доставчика телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.

29. При предявяване на рекламация Получателят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес, телефон и email за контакт.

30. Възможните начини за удовлетворяване на рекламацията са връщане на действително полученото заплащане от Получателя или предоставянето на идентична услуга на същата стойност безплатно.

31. При подаване на рекламация Получателят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

(а) касова бележка или фактура;

(б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

(в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

VIII Интелектуална собственост

32. Правата на интелектуална собственост върху всички текстове, цветно оформление, материали и ресурси, разположени на Сайта на Доставчика (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

33. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, Доставчикът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

34. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Получателят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта на Доставчика.

35. Доставчикът има право да събира данни от публикуваните обяви и оферти за статистически цели и по своя преценка да създава, разпространява и премахва информационни ресурси, доколкото с тази си дейност не разкрива търговска тайна на който и да е конкретен Получател.

IX Отговорност на Доставчика

36. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

37. Освен при умисъл или при груба небрежност, Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите.

38. Отговорността на Доставчика във връзка с предоставена услуга или използването на Сайта е ограничена до размера на заплатената от Вас цена за конкретната услуга, освен ако не е предвидено друго в индивидуално споразумение или съгласно действащото законодателство.

X Прекратяване и разваляне на договора

39. Доставчикът има право по своя преценка, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи:

(а) нелоялно поведение от страна на Получателя (напр. публикуване на неверни или подвеждащи оферти, препращане към конкурентни сайтове или установяване на извършване на сходна с тази на Доставчика дейност);

(б) при подозрения за нарушаване на Общите Условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.;

(в) при дължими суми, незаплатени в срок и/или изцяло.

40. Договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Получателя или Доставчика или прекратяване поддържането на Сайта, в който случай Доставчикът ще изпрати предизвестие

41. Договорът между страните се прекратява в случай на неползване на регистрирания акаунт за период по-дълъг от 5 години.

42. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

43. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Получателя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

XI Изменение на общите условия

44. Доставчикът се задължава да уведоми Получателя за всяко изменение в настоящите Общите Условия, като промените влизат в сила от публикуването им на Сайта. Промените няма да се отразят на вече потвърдени от Получателя поръчки.

45. Когато не е съгласен с измененията в Общите Условия, Получателят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. В случай че Получателят продължи да използва Услугите, след влизане в сила на промените в Общите Условия, промените ще се считат обвързващи за страните.

46. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи Доставчикът си запазва правото на прехвърляне на правата и задълженията по тези Общи Условия.

XII Недействителност

47. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XIII Приложимо право

47. По всички неуредени от настоящите Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Инвеститор в транзино ООД е „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КДА, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, управлявано от Фонд на фондовете в България. Стойността на финансирането е 50 000 евро.