Политика за поверителност

Последна актуализация: 16 май 2024 г., 08:00ч.

 

Мисията на „транзино” ООД (“Ние”, “нас”, “наш”) е да помaга на бизнеса в сферата на въздушния, морския и сухопътния транспорт. За да постигнем това, ние обработваме разнообразна информация включително Ваши лични данни. Ние ценим доверието Ви и обработваме всяка предоставена от Вас информация, спазвайки всички законови изисквания и най-добрите бизнес практики.

При използване на нашите услуги администратор на Вашите лични данни е: „транзино” ООД, ЕИК 206117877, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Любляна 34.

Тази Политика за поверителност е неразделна част от Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „транзино” ООД (Общи Условия). При въпроси, свързани с нея, може да се свържете с нас на нашия адрес или на:

тел:+359885700877;

e-mail: goshev.dimitar@gmail.com

В следващите редове ще Ви предоставим подробна информация за категориите лични данни, които обработваме, и Вашите права във връзка с тях.

 

I Как използваме личните данни в ролята на администратор на лични данни

Когато говорим за „лични данни” или „лична информация” използваме тези два термина взаимозаменяемо и със значението, което им е дадено в Общия регламент за защита на личните данни. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).

В зависимост от начина, по който използвате нашите Услуги или си партнираме, ние обработваме различни Ваши лични данни. В таблицата по-долу може да се запознаете с целите и основанията за обработване, както и с продължителността на съхранение на Вашите данни.

Субекти на данни

Категории лични данни

Цел и Правно основание

Период на съхранение

Посетители на Сайта

Информация, свързана с използването на нашите услуги, като местоположение, операционна система, вид браузер, IP адрес.

Обработването е на основание нашия легитимен интерес да установяваме и възпираме зловредни действия, както и да разрешаваме технически проблеми. Целта на обработването е да обезпечим сигурността на предоставяните от нас Услуги.

Съхраняваме тази информация за срок до 6 месеца от посещението на сайта при липса на регистрация и 3 г. при наличност на регистрация.

Посетители на нашия уебсайт

Информация за отправени електронни изявления през сайта - дата, час, регистриран акаунт, устройство, браузер, IP адрес.

Обработването е на основание законово изискване. (ЗЕДЕУУ)

Съхраняваме тази информация за срок от 1г.

Посетители на нашия уебсайт

Информация от бисквитки и други технологии за проследяване на Вашите предпочитания и използването на нашите Услуги.

Използваме тази информация на основание легитимен интерес да подобрим услугите си и да разширим техния обхват и с цел да подобрим Вашето потребителско преживяване. Част от информацията обработваме при предоставено от Вас съгласие.

Различните бисквитки имат различен период на съхранение. Може да научите повече за това как използваме бисквитите от нашата Политика за бисквитки.

Субекти на данни, свързали се с нас

Лични данни като име, данни за контакт и всякаква друга информация, която по свое усмотрение ни предоставите, когато се свържете с нас лично, писмено, по телефона, чрез имейл, форма на този сайт или през социалните медии.

Обработваме тази информация на основание Вашето съгласие, изразено чрез инициирането на комуникация от Ваша страна. Целта на обработването е да администрираме Вашите запитвания или обратна връзка. Възможно е да обработим тази информация и за целите на нашите маркетинг кампании на основание легитимен интерес.

Съхраняваме тази информация за срок до 1 година или докато оттеглите съгласието си. Когато сте се свързали с нас през социалните медии, решението кога да изтриете съответните данни, е изцяло Ваше.

Контрагенти

Ако имаме какъвто и да е сключен договор, обработваме личните данни в него. При възникваното на финансови взаимоотношения между нас и Вас, обработваме съответната финансова информация.

Обработването е необходимо за изпълнението на договора.

Обработваме лични данни с финансов характер на основание изискванията на счетоводното и данъчното законодателство както и на законодателството, насочено срещу прането на пари в България.

Съхраняваме тези данни до 5г след прекратяване на договора.

Съхраняваме финансова информация за срок до 11г.

Кандидати за работа

Обработваме лични данни, които сте предоставили, като образование, умения и др. Възможно е да обработим и публично достъпна информация за Вас, както и информация, съдържаща се в препоръки от предишни работодатели, към които Вие сте ни насочили. В рамките на процеса по подбор е възможно да обработим допълнителна информация като предпочитанията Ви за трудово възнаграждение и др.

 

Обработването на Вашата кандидатура е на основание предприетите стъпки за сключване на договор. Допълнително събраната информация обработваме на основание нашия легитимен интерес да намерим най-подходящия кандидат за съответната позиция.

Съхраняваме тази информация за срок до 7 месеца от уведомяването на кандидатите, че няма да продължат в процедурата по подбор. Извън случаите на правен спор, е възможно да съхраним информацията Ви за по-дълго, само ако Вие дадете своето съгласие за това.

Участници в събития, организирани от нас

В допълнение на данните за контакт с Вас е възможно да обработим данни за Вашите предпочитания относно храна, здравословно състояние или нужда от допълнителна асистенция.

Стремим се винаги да улесняваме своите партньори и да създаваме приятна и безопасна среда. Обработваме тази информация на основание Вашето съгласие.

Съхраняваме тази информация до приключване на съответното събитие.

Абонати на нашия бюлетин

Име, имейл адрес, дата и час на предоставеното съгласие за абониране за нашия бюлетин.

Ще се радваме да споделяме с Вас новостите около нашето развитие и тенденциите в сферата на въздушния и морския транспорт. Ще можем да правим това, само ако ни дадете своето съгласие.

Съхраняваме тази информация, докато не оттеглите своето съгласие.

 

Не изискваме и не насърчаваме предоставянето на чувствителни лични данни - информация, касаеща Вашето здравословно състояние, етническа принадлежност, профсъюзна дейност или други сфери на личния живот, ползващи се с по-засилена защита. Ако по своя преценка решите да ни предоставите такава информация, ще я обработим на основание Вашето съгласие за това и ще положим грижи да запазим нейния конфиденциален характер.

Може да се наложи да обработваме която и да е от споменатите категории лични данни по-дълго, ако законово изискване налага това или възникне правен спор, който налага съответно обработване.

 

II Как използваме личните данни в ролята на обработващ лични данни

“транзино” ООД се стреми да улесни връзката между товародатели и спедитори. В

изпълнение на Общите условия за ползване на предоставените от нас услуги, при избор или отправяне на оферта Вие имплицитно ни инструктирате да препратим към избрания бизнес партньор информация за контакт с Вас. Възможно е тази информация да съдържа лични данни като имена, персонални имейл адреси и персонални телефонни номера. С приемането на тази Политика приемате и актуалното Споразумение за обработване на данни, което е неразделна част от нея.

 

Как споделяме информация

Ние не продаваме лична информация на трети страни с цел да им позволим да ви предлагат своите продукти и услуги. Въз основа на нашите легитимни интереси може да споделим някои от Вашите лични данни с различни партньори и доставчици, които ни помагат да развиваме своите Услуги. Някои от организациите, с които споделяме данни, може да са извън ЕС. В такива случаи ние използваме стандартни договорни клаузи като гаранция, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани законосъобразно.

Може също така да разкрием Ваша лична информация, когато органи на властта отправят искане за това към нас или ако се налага, за да защитим наши или чужди права, собственост или безопасност.

Освен в гореспоменатите случаи и за целите на направените от Вас поръчки през Сайта, ние ще разкрием или прехвърлим Вашата лична информация, само ако ни дадете предварително съгласие за това.

 

III Хипервръзки

Възможно е на Сайта да публикуваме активни връзки към други уебстраници, които не притежаваме и не контролираме. Ние не носим отговорност за техните политики за защита на личните данни и Ви препоръчваме да се запознаете с тях.

 

IV Как защитаваме Вашата информация

„транзино” ООД прилага набор от технически и организационни мерки за защита на личните данни, сред които са ограничаване на достъпа на принципа “необходимост да се знае”, специализиран софтуер за зашита и криптиране на данни.

 

V Лични права

Съгласно приложимото законодателство имате редица права и възможности за избор във връзка с поверителността на Вашите лични данни. Ако искате да упражните някое от правата си, моля, свържете се с нас на goshev.dimitar@gmail.com.

Право на достъп: Имате право да получите потвърждение, че вашите лични данни се обработват и да получите копие от тях, както и определена информация, свързана с обработването им;

Право на коригиране: Можете да поискате коригиране на Вашите лични данни, когато са неточни, както и да ги допълните.

Право на изтриване: В някои случаи може да поискате личните ви данни да бъдат изтрити.

Право на възражение: Може да възразите срещу обработването на вашите лични данни. Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате временно да ограничим обработването на Вашите лични данни.

Право на преносимост: Може да поискате да Ви предоставим Вашите лични данни, обработвани от нас, в структуриран, често използван и машинно четим формат;

Право на оттегляне на вашето съгласие: Имате право да оттеглите вашето съгласие за обработване по всяко време.

Право на подаване на жалба до съответния орган за защита на данните: Надяваме се да удовлетворим всички запитвания, които имате относно начина, по който обработваме Вашите лични данни. Може да ги отправите на goshev.dimitar@gmail.com. Независимо от това имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни с адрес бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, 1784 София.

 

VI Условия за използване

Тази Политика за поверителност е неразделна част от Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „транзино” ООД. Ако не приемате тази Политика за поверителност и Споразумението за обработване на данни, моля не предоставяйте лична информация на „транзино” ООД и прекратете използването на нашите услуги. Ние си запазваме правото да променяме тази Политика по всяко време без предизвестие. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването на Сайта.

 

 

 

Споразумение за обработване на лични данни (Споразумение)

Последна актуализация: 16 май 2024г.

 

Мисията на “транзино” ООД (“ние”, “нас”, “наш”, “ни”) е да спести време и усилия на спедитори и товародатели, като улеснява връзката между тях. Това Споразумение определя задълженията ни, когато обработваме лични данни от името на Получатели на нашите Услуги в съответствие с Общите условия за предоставяне на услуги от “транзино” ООД (“Общи Условия”). Това Споразумение е неразделна част от Политиката ни за поверителност и Общите Условия. При възникнали въпроси, може да се свържете с нас на: office@tranzinno.com.

 

Приложно поле

  1. При използване на нашите Услуги съобразно Общите Условия, Вие от името на представляваното от Вас дружество или от Ваше име, ни възлагате да изпратим информация за контакт на избран от Вас товародател/спедитор (“бизнес партньор”).

1.1. Вие решавате дали тази информация да съдържа лични данни и какви да бъдат те.

1.2. При наличие на лични данни, с това Споразумение се съгласявате те да бъдат обработвани по описания по-долу начин и съгласно нашата Политика за поверителност.

1.3. Ако във връзка с ползването на нашите Услуги получите данни за контакт с товародател/спедитор, съдържащи лични данни, Вие сте отговорни за тяхното законосъобразното обработване и определяте срока, за който ще ги съхранявате извън Сайта.

1.4. На Сайта ние осигуряваме достъп до тази информация за контакт в рамките на 12 месеца.

 

Задължения

2. “транзино” ООД се задължава да не обработва предоставената информация за контакт за други цели, освен описаните тук и в Политиката за поверителност.

3. “транзино” ООД се задължава да не разкрива, нито прехвърля извън границите на ЕЕА информацията за контакт, освен в изпълнение на законово задължение или когато това е целесъобразно при използването на подизпълнители и доставчици. В такъв случай се ангажираме да ползваме и изискваме ползването от страна на нашите партньори на подходящи мерки за защита.

4. “транзино” ООД се задължава да информира субектите на данни, желаещи да упражнят права по отношение на администрирани от Вас лични данни, че следва да се свържат директно с Вас.

5. В случай че желаете да използвате изпратената информация за контакт за цели извън сключване на договор по съответната оферта, Вие се задължавате да получите изричното съгласие за това от съответния товародател/спедитор. “транзино” ООД не носи отговорност за последващо обработване на информацията за контакт.

 

Сигурност

6.“транзино” ООД се задължава да прилага адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни като ограничаване на достъпа на принципа “необходимост да се знае”, използване на защитен софтуер, криптиране и др.

7. Всички лица, на които “транзино” ООД възлага да обработват лични данни, са поели задължение за спазване на тяхната поверителност.

8. “транзино” ООД се задължава да оказва необходимото съдействие за извършване на одити и проверки относно възложените му дейности по обработване на лични данни.

8.1. Извършването на одит се допуска след постигането на допълнително споразумение, определящо обхвата, срока и одитора, като всички разходи, свързани с извършването на одита, са за Ваша сметка.

8.2. Одитът може да се извършва, само доколкото не накърнява правата и задълженията на другите Получатели, ползващи Сайта.

 

Уведомяване

9. “транзино” ООД се задължава Ви уведоми в рамките на 72 часа, в случай че обработвана от Ваше име информация е обект на проверка от надзорен орган или е засегната при инцидент със сигурността.

 

Отговорност

10. С приемането на това споразумение се съгласявате, че Обработващият лични данни носи отговорност за вреди, произтичащи от обработването, само когато тези вреди са пряка последица от неизпълнение на поетите от него с това Споразумение задължения.

 

Промени

11. “транзино” ООД си запазва правото да променя това Споразумение едностранно, като предостави едномесечно предизвестие. Всички промени влизат в сила 1 месец след публикуването на Сайта.